Sekretarz

Drukuj

Sekretarz Gminy
Bożena Kusz

-Zapewnienie właściwej organizacji pracy Urzędu.
-Realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi.
-Opracowywanie aktualizacji Statutu Gminy.
-Opracowywanie aktualizacji Regulaminu Organizacyjnego Urzędu i towarzyszących mu zarządzeń wewnętrznych.
-Opracowywanie zakresów czynności na stanowiska pracy w Urzędzie oraz bieżąca ich aktualizacja.
-Sprawowanie nadzoru nad organizacją i dyscypliną pracy.
-Opracowywanie projektów regulaminów pracy i wynagradzania w Urzędzie.
-Sprawowanie nadzoru nad prowadzaniem spraw kadrowych pracowników Urzędu i kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych.
-Wykonywanie wspólnie z innymi osobami wchodzącymi w skład kierownictwa Urzędu funkcji kontroli wewnętrznej w Urzędzie.
-Prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników.
-Organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników.
-Prowadzenie ewidencji wydawanych przez Wójta pełnomocnictw / upoważnień.
-Prowadzenie Rejestru Instytucji Kultury.
Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.
-Opiniowanie godzin pracy aptek na terenie Gminy.
-Przygotowywanie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy – staże, roboty publiczne, prace interwencyjne, praktyki.
-Sprawowanie nadzoru nad stażami absolwenckimi i praktykami zawodowymi. Współdziałanie z innymi jednostkami administracji publicznej w szczególności: GUS, PEFRON, KBW.
-Zapewnienie zgodności działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa, (KPA, instrukcja kancelaryjna) i innymi w zakresie pracy Urzędu.
-Nadzorowanie rzetelnego, terminowego, zgodnego z prawem załatwiania spraw obywateli.
-Koordynowanie prac związanych z organizacją wyborów prezydenckich, parlamentarnych, samorządowych i referendów oraz spisów.
-Nadzorowanie właściwego załatwiania skarg i wniosków przez merytoryczne komórki. Przeprowadzanie okresowej oceny podległych pracowników.
-Prowadzenie spraw w zakresie służby przygotowawczej w urzędzie.
-Przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawniania pracy Urzędu.
-Gromadzenie materiałów pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli oraz zapewnienie terminowej realizacji wniosków pokontrolnych.
-Przygotowanie projektu uchwał lub zarządzeń w zakresie zakładania, przekształcania i likwidowania jednostek organizacyjnych Gminy.
-Nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej.
-Prenumerata czasopism i publikacji niezbędnych w Urzędzie.
-Prowadzenie działalności socjalnej dla pracowników Urzędu.
-Bieżące informowanie pracowników o zmianach w przepisach prawnych publikowanych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim.
-Nadzoru nad prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej, zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego oraz wszelkich informacji publicznych.
-Nadzór nad inwentaryzacją wyposażenia Urzędu.
-Sprawowanie nadzoru nad samodzielnymi stanowiskami pracy w Urzędzie.
-Prowadzenie rejestru ochotniczych straży pożarnych.
-Wydawanie zaświadczeń potwierdzających spełnienie wymagań w zakresie badań lekarskich i psychologicznych kierowcom jednostek OSP.
-Bieżąca współpraca z Komendantem Gminnym OSP, Komendantem Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendantem Policji.