– Obwieszczenie

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim
logo potoku wielkiego

Potok Wielki, dnia 08.04.2021 r.

OS.6220.1.8.2021

Obwieszczenie

Na podstawie art. 123 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247), w toku postępowania administracyjnego toczącego się na wniosek podmiotu planującego realizację inwestycji, tj. przez Pana Janusza Lewandowskiego

zawiadamiam

strony postępowania – właścicieli i zarządców działek ewidencyjnych znajdujących się w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na montażu zespołu urządzeń ogniw fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w postaci przyłącza do sieci SN, transformatora, oświetlenia zewnętrznego i ogrodzenia terenu tj. w odległości 100 m od granic terenu inwestycji położonej na działkach nr 550, 553, 563 obręb ewidencyjny Osówek, że:

Wójt Gminy Potok Wielki wydał postanowienie Nr OS.6220.1.6.2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r. w którym stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Stronom przysługuje prawo wniesienia zażalenia w ciągu 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu za pośrednictwem Wójta Gminy Potok Wielki.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

– na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Potoku Wielkim

– na tablicy ogłoszeń sołectwa Osówek i Maliniec

Wójt Gminy Potok Wielki wydał postanowienie Nr OS.6220.1.7.2021 z dnia 08 kwietnia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia do czasu przedłożenia Wójtowi Gminy raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Na postanowienie w sprawie zawieszenia postepowania nie przysługuje zażalenie.
Wójt Gminy działając na podstawie art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247), wystąpił pismem Nr OS.6220.1.1.2020 z dnia 25.01.2021 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Wydział Spraw Terenowych w Janowie Lubelskim oraz pismem Nr OS.6220.1.2.2021 z dnia 25.01.2021 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Janowie Lubelskim, a także pismem Nr OS.6220.1.3.2021 z dnia 25.01.2021 r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Zarząd Zlewni w Stalowej Woli o opinię w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
W odpowiedzi Wójt Gminy uzyskał następujące opinie i postanowienie:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Janowie Lubelskim opinią Nr ONS.NZ.700.4.2021 z dnia 04.02.2021 r. nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.
Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” opinią Nr RZ.ZZŚ.4.435.20.2021.MZ z dnia 11.02.2021 r. stwierdziło, brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie postanowieniem Nr WST IV.4220.2.2021.DS z dnia 05 marca 2021 r. wyraził stanowisko, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie RDOŚ wskazał jakie elementy powinien zawierać raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Z treścią w/w postanowień i opinii oraz wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Potoku Wielkim w godzinach pracy Urzędu.

Wójt

Leszek Nosal

Załączniki:

Obwieszenie o wydanym postanowieniu

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry