– AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Mieszkańcy  Gminy  Potok  Wielki 

            W zawiązku z Rozporządzeniem Nr 22 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów janowskiego i kraśnickiego ( Dziennik Urzędowy Woj. Lub. poz. 3603) – na podstawie § 1 pkt 2 podpunkt a) – Gmina Potok Wielki w powiecie janowskim została określona obszarem zagrożonym.

Zgodnie z § 5 cytowanego wyżej rozporządzenia, na obszarze zagrożonym nakazuje się:

  • oczyszczanie i odkażanie środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:
  1. zwierząt,
  2. tusz,
  3. pasz,
  4. nawozów naturalnych,
  5. przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
  • zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
  • niezwłoczne powiadamianie właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
  • oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z napisem „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY”. Tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m.

Wójt Gminy Potok Wielki zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Potok Wielki o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie nakazu.

 

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry