– Obwieszczenie Wójta Gminy Potok Wielki

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Potok Wielki, dnia 5.11.2021 r.

Znak: UAN.6733.4.6.2021

  OBWIESZCZENIE
 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 202020 r., poz. 256 ze zm.)

Wójt Gminy Potok Wielki

 zawiadamia

że w dniu 2.11.2021 r. wydana została decyzja znak: UAN.6733.4.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na wykonaniu oświetlenia drogowego, kablowego, wydzielonego w miejscowości Wola Potocka na działkach: nr 672, 345/1, 344, 343/1, 342, 340, 339/2, 659, 333/1, 332, 686, 326, 654, 321, 320, 313/1, 313/2, 631, 690, 311, 309, 303/1, 302/5, 302/1, 269, 171, 170, 169, 670 obręb Wola Potocka w miejscowości Wola Potocka, – gmina Potok Wielki, w oparciu o wniosek z Urzędu.

W Urzędzie Gminy w Potoku Wielki pokój nr 29 w godz. 730 – 1530, można zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy. Natomiast doręczenie decyzji ze skutkiem prawnym dla stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.).

WÓJT

Leszek Nosal

 

 

Podano do publicznej wiadomości dnia 5.11.2021r. przez:

  1. Umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy w Potoku Wielkim.
  2. Umieszczenie obwieszczenia Biuletynie Informacji Publicznej.
  3. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wola Potocka.
  4. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, na których będzie lokalizowana inwestycja celu publicznego – wg wykazu.
  5. A/a.

Obwieszczenie znak UAN.6733.4.6.2021

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry