– Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Gminy Potok Wielki

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Potok Wielki, dn. 23.11.2021r.

RG.0002.6.2021

ZAWIADOMIENIE

            Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Potok Wielki, że w dniu 30 listopada 2021 roku (wtorek) –   odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Potok Wielki.

Sesja odbędzie się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Potoku Wielkim, początek obrad – godz. 9.00.-

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXIV sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i przeprowadzonych przetargów  w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVII/113/2020 Rady Gminy Potok Wielki z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Potok Wielki.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVII/114/2020 Rady Gminy Potok Wielki z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXII/154/2021 Rady Gminy Potok Wielki w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/125/2020 Rady Gminy Potok Wielki z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii na terenie gminy w roku 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Potok Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Potok Wielki na 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu gminy roku 2021.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Potok Wielki oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 1195/2, obręb ewidencyjny Potok Wielki na czas oznaczony 16 lat.
 15. Informacja nt. analizy oświadczeń majątkowych radnych.
 16. Interpelacje radnych.
 17. Wolne wnioski i zapytania.
 18. Zamknięcie XXIV sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Potok Wielki

mgr Marian Giska

Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Gminy Potok Wielki

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry