– Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: UAN.6733.8.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na wykonaniu linii kablowej, wydzielonego oświetlenia drogowego chodnika drogi wojewódzkiej w miejscowości Potoczek.

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Potok Wielki, dnia 31.12.2021 r.

Znak: UAN.6733.8.8.2021

 

 OBWIESZCZENIE

 

  Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 202020 r., poz. 256 ze zm.)

Wójt Gminy Potok Wielki 

zawiadamia

że w dniu 31.12.2021 r. wydana została decyzja znak: UAN.6733.8.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na wykonaniu linii kablowej, wydzielonego oświetlenia drogowego chodnika drogi wojewódzkiej w miejscowości Potoczek na działkach: nr 823, 776/1, 776/2, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785/1, 785/2, 786, 787, 788/1, 788/2, 789, 790/1, 790/4, 791, 792, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 805, 806/1, 806/3, 806/5, 807, 808, 809, 812, 813, 814, 815, 816, 821/1, 821/2, 822 obręb Potoczek, – gmina Potok Wielki, w oparciu o wniosek z Urzędu.

W Urzędzie Gminy w Potoku Wielki pokój nr 29 w godz. 730 – 1530, można zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy. Natomiast doręczenie decyzji ze skutkiem prawnym dla stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.).

Wójt

Leszek Nosal

 

Podano do publicznej wiadomości dnia 31.12.2021r. przez:

  1. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Potoku Wielkim.
  2. Umieszczenie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.
  3. Umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy w Potoku Wielkim.
  4. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Potoczek.
  5. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, na których będzie lokalizowana inwestycja celu publicznego – wg wykazu.
  6. A/a.
  1. Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak UAN.6733.8.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na wykonaniu linii kablowej – Potoczek.

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry