– OBWIESZCZENIE

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

 

Potok Wielki, dnia 12.09.2022 r.

Znak: UAN.6733.3.2020.2022

 

OBWIESZCZENIE

 

  Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 202020 r., poz. 256 ze zm.)

Wójt Gminy Potok Wielki

 zawiadamia

że w dniu 08.09.2022 r. wydana została decyzja znak: UAN.6733.3.2020.2022 o odmowie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej EMITEL S.A. wraz z instalacją radiokomunikacyjną Orange Polska S.A. o nazwie WZA_POTOKWIEL_POTOKWIELK/85086 na działce nr 252/2 położonej w Potoku Wielkim, obręb Potok Wielki, gm. Potok Wielki.

W Urzędzie Gminy w Potoku Wielki pokój nr 29 w godz. 730 – 1530, można zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy. Natomiast doręczenie decyzji ze skutkiem prawnym dla stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.).

WÓJT

/-/

Leszek Nosal

 

 

Podano do publicznej wiadomości dnia 12.09.2022r. przez:

  1. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Potoku Wielkim.
  2. Umieszczenie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.
  3. Umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy w Potoku Wielkim.
  4. Umieszczenie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Potok Wielki.
  5. W miejscu i w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.
  6. A/a.

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry