– “Czyste Powietrze”

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

BROSZURA „CZYSTE POWIETRZE”

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego oraz najwyższego poziomu dofinansowania.,

Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

Dofinansowanie do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Program obejmuje trzy grupy beneficjentów pod względem dochodów:

  • podstawowy poziom dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł – możliwe dofinansowanie do 66 tys. zł z kompleksową termomodernizacją lub 41 tys. zł bez kompleksowej termomodernizacji,
  • podwyższony poziom dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1 894 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 2 651 zł (gospodarstwo jednoosobowe) – możliwe dofinansowanie do 99 tys. zł., z kompleksową termomodernizacją lub 59 tys. zł bez kompleksowej termomodernizacji.
  • najwyższy poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:1 090 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1 526 zł (gospodarstwo jednoosobowe)- możliwe dofinansowanie do 135 tys. zł. z kompleksową termomodernizacją lub 79 tys. zł bez kompleksowej termomodernizacji.

 DOTACJA Z PREFINANSOWANIEM:

Prefinansowanie to wypłata części lub całości dotacji przyznanej Beneficjentowi przez WFOŚiGW na rachunek bankowy wykonawcy, na warunkach określonych w Programie.

Prefinansowanie obejmuje wypłatę:

  • zaliczki – maksymalnie do wysokości 50% przyznanej dotacji przypadającej na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie z wykonawcą, przy czym suma wszystkich wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć 50% maksymalnej kwoty dotacji na realizację przedsięwzięcia wynikającej z wniosku o dofinansowanie
  • pozostałej części dofinansowania przypadającego na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie z wykonawcą (umowach z wykonawcami), po zrealizowaniu zakresu tej umowy i złożeniu przez Beneficjenta wniosku.

Prefinansowanie może objąć maksymalnie 3 umowy zawarte pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą zgodnie z warunkami wynikającymi z Programu, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w przedsięwzięciu realizowanym w ramach Programu.

Z ogólnymi warunkami skorzystania z Programu można zapoznać się:

  • Na stronie internetowej Programu Priorytetowego Czyste Powietrze czystepowietrze.gov.pl
  • Na stronie Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska w Lublinie

www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze

  • W Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym znajdującym się w budynku Urzędu Gminy osobiście lub pod nr tel. 15 874 02 16

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry