– Aktualności

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 

w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) …

Czytaj więcej Zwrot Podatku Akcyzowego

Szanowni mieszkańcy Gminy potok Wielki,

Wójt Gminy Potok Wielki informuje, żeby zasięgnąć informacji nt. transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 należy kontaktować się z koordynatorem gminnym ds. szczepień Panem Tomaszem Figurą.

Dane kontaktowe:

Gmina Potok Wielki
Nr telefonu informacyjnego
Godziny, w których telefon jest czynny

Pan Tomasz Figura
Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim
15 8740 …

Czytaj więcej Informacja – transport osób

Potok Wielki, dnia 13.01.2021 r.
OS.6140.4.2021

 
Konsultacje w sprawie projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Potok Wielki w 2021 roku.
 

 Wójt Gminy Potok Wielki działając na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 638 …

Czytaj więcej Konsultacje w sprawie projektu programu…

Potok Wielki, dnia 14 stycznia 2021 roku
Szanowni Mieszkańcy Gminy Potok Wielki
             Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.), Wójt Gminy Potok Wielki zawiadamia, o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej z podjętej …

Czytaj więcej Informacja – gospodarowanie odpadami komunalnymi

 Potok Wielki,dn.14.01.2021r.
 
Wójt Gminy Potok Wielki
 

Działając na podstawie art.13, w związku z art.11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r.,poz.1057 z poźn.zm.)
OGŁASZA
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w 2021r. pod nazwą:

„Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu w Gminie Potok Wielki”

-popularyzacja piłki nożnej.

1.Wysokość …

Czytaj więcej Ogłoszenie Wójta Gminy Potok Wielki

Potok Wielki, dnia 14 stycznia 2021 roku

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Potok Wielki

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.), Wójt Gminy Potok Wielki zawiadamia, o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej z podjętej przez Radę …

Czytaj więcej Informacja – gospodarowanie odpadami komunalnymi

Okres zasiłkowy 2021/2022
 
Terminy i sposoby składania wniosków
W okresie zasiłkowym 2019/2021 świadczenia wychowawcze 500+ przyznane zostały do 31 maja 2021 roku, w związku z tym na kolejny okres zasiłkowy 2021/2022 wnioski będą przyjmowane:

można będzie składać drogą elektroniczną za pośrednictwem: systemu Empatia, bankowości elektronicznej oraz udostępnionego portalu ZUS.
wnioski o ustalenie prawa do świadczenia 500+ można będzie składać osobiście w …

Czytaj więcej Świadczenia wychowawcze 500+

Potok Wielki, dnia 11.01.2021 r.
OS.6220.2.5.2020
Obwieszczenie
o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia wobec materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
            Zgodnie z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 …

Czytaj więcej Obwieszczenie

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry