– „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 r.

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

 

 

RESORTOWY PROGRAM  

MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 r.

Gmina Potok Wielki informuje, iż w związku z przyznaniem dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Funduszu Solidarnościowego, będzie realizowała dla mieszkańców Gminy Potok Wielki, wsparcie w ramach Programu  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 r.

Kwota dofinansowania – 57 834,00

Całkowita wartość – 57 834,00

CEL PROGRAMU:

Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest wprowadzenie usług asystenta  jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

 

ODBIORCY PROGRAMU:

Program kierowany jest do:

 1. Osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZENIA  USŁUGI ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ :

 1. Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:  
 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce
  (świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia społeczne lub sportowe);
 2. załatwianiu spraw urzędowych;
 3. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze

lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca

2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r. poz.2268 z późn. zm.), usługi

finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące

analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 7, finansowane z innych źródeł.

 

 1.  Czas trwania usług asystenta:
 2.  usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę  7 dni w tygodniu,
 3.    limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie

więcej  niż:

 1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
  o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 2. 360 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 3. Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

 

 1. 5. Gmina przyznaje usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na wniosek

osoby lub jego opiekuna prawnego na podstawie karty zgłoszenia stanowiącej załącznik

nr 8 do programu –  do pobrania.

EFEKTY PROGRAMU:

 • ograniczenie skutków niepełnosprawności
 • ograniczenie poczucia zależności od innych osób
 • maksymalne, możliwe do zrealizowania usamodzielnienie osoby z niepełnosprawnością
 • rozwój poczucia sprawstwa, decydowania o sprawach dla siebie ważnych i istotnych oraz kreatywności w działaniu.
 • wzrost motywacji do samodecydowania i samorealizacji w dążeniu do stawianych sobie celów
 • wzrost szans na równy dostęp do informacji, komunikacji, usług opieki zdrowotnej, rehabilitacji
 • realizacja zainteresowań i pasji
 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa i podmiotowości

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

 1. Nabór do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” potrwa od dnia 18.03.2022 r. do 31.03.2022 r. O przystąpieniu do programu decyduje kolejność zgłoszeń.
  Maksymalna liczba uczestników to 2 osoby (znaczny stopień niepełnosprawności i umiarkowany stopień niepełnosprawności )
 2. Karty zgłoszenia wraz z wymaganą dokumentacją przyjmowane są w :

Ośrodku Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim ;23-313 Potok Wielki

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 tel. 158740223

Do pobrania:

1)  Program MRIPS „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

2) Wzór karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”  – edycja 2022 (załącznik nr 8 do Programu).

 

 

Załącznik nr 8 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

PLAKAT

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry