– Konsultacje Społeczne

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Konsultacje społeczne

Konsultacje w sprawie projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Potok Wielki w 2022  roku.

Konsultacje w sprawie projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Potok Wielki w 2022 roku.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Potok Wielki w 2022 roku.

 

O G Ł O S Z E N I E W ó j t a   G m i n y    P o t o k    W i e l k i z dnia 04  października 2021 roku w sprawie konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

O G Ł O S Z E N I E

Uchwała Nr XVI / projekt /2021 R a d y    G m i n y    P o t o k    W i e l k i z dnia  ………. 2021 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Potok Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

U c h w a ł a Nr XVI projekt 2021

 

Załącznik do uchwały Rady Gminy Potok Wielki

Nr XVI/ projekt /2021 z dn…….2021 r.

 

Program współpracy Gminy Potok Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w 2022 roku

Program współpracy

Zarządzenie Nr  40 .2021 Wójta Gminy Potok Wielki  z dnia 04 października  2021  roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu  współpracy Gminy Potok Wielki z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. 

Zarządzenie Nr 40.2021

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy

Nr 40.2021 z dnia 04.10.2021 r.

 

Formularz konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Potok Wielki z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 40.2021

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry