– Informacja – gospodarowanie odpadami komunalnymi

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Potok Wielki, dnia 14 stycznia 2021 roku

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Potok Wielki

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.), Wójt Gminy Potok Wielki zawiadamia, o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej z podjętej przez Radę Gminy Potok Wielki w dniu 8 stycznia 2021 r. uchwały Nr XIX/130/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Potok Wielki.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą obowiązywać od
1 lutego 2021 r. i przedstawiają się następująco:

  • 14,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – stawka podstawowa,
  • 28,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów.
  • 12,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli bioodpady są kompostowane w kompostowniku przydomowym (dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym – aby skorzystać
    z niższej stawki opłaty należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi!)

            Nową deklarację należy złożyć w przypadku kompostowania bioodpadów
w przydomowym kompostowniku i skorzystania z ulgi w opłacie za odpady.
Skorzystanie
z niższej stawki za odpady oznacza, że bioodpady nie będą odbierane przez firmę wywozową. Wszystkie bioodpady muszą zostać zagospodarowane w przydomowym kompostowniku, tak jak w większości odbywało się to do tej pory.

            Nową deklarację można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Potok Wielki, wysłać pocztą lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. 2020, poz. 1439 z późn. zm.), każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w deklaracji.

            Zawiadomienia zostaną doręczone przez sołtysów przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zmienia terminu
i sposobu płatności.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu wydana zostanie decyzja określającą wysokość opłaty, stosując zmianę podaną w zawiadomieniu zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Równocześnie będziemy kontynuować działania służące uszczelnieniu systemu poprzez weryfikację deklaracji oraz prowadzenie kontroli w terenie.

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze znacznym wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie spowodowanym koniecznością wypełnienia ustawowego obowiązku odbioru odpadów zmieszanych w okresie od kwietnia do października nie rzadszym niż raz na dwa tygodnie (art. 6r pkt 3b ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach).

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku
z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, która pokryje realizację całości zadania.

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW

Przydomowy kompostownik musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065) tj.:

  • Kompostownik o pojemności do 10 m3 powinien znajdować się w odległości min. 5 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz w odległości min. 2 m od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego;
  • Kompostownik o pojemności od 10 mdo 50 mpowinien znajdować się w odległości min. 30 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, min. 7,5 m od granicy działki sąsiedniej oraz min. 10 m od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego.

            Kompostownikiem może być pryzma, dół wykopany w ziemi, zakryty warstwą gałęzi, drewniana skrzynia, plastikowe bądź metalowe pojemniki zapewniające swobodny dostęp powietrza do kompostu.

Szczegółowe informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy Potok Wielki, pok. nr 11 lub pod numerem telefonu (15) 87 40 204 wew.23.

WÓJT

Leszek Nosal

 

Załączniki:

Deklaracja na opłatę za gosp. odpadami projekt

Informacja odpady 2021r.

Wzór prawidłowo wypełnionej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z oświadczeniem o kompostowaniu odpadów BIO

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry