– Informacja o naborze wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR z terenu gminy Potok Wielki

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Informacja o naborze wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR z terenu gminy Potok Wielki

 Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR. Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego  oraz dostępu  do Internetu.

Wykaz obrębów które zostały przyjęte do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa po byłych PPGR to: Maliniec, Osówek, Potoczek.

Wsparcie przysługuje uczniom, którzy:

  1. zamieszkują miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa  gospodarki  rolnej,
  2. są członkami rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicami, dziadkami pradziadkami/opiekunami prawnymi), którzy pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali w miejscowości   lub gminie wskazanej na liście w dokumentacji konkursowej,
  3. nie otrzymały na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku  2020  i  2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem  zakupionego  ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Wnioski o udział w projekcie (oświadczenia) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Potok Wielki l piętro pok. 30, w terminie do 4 listopada 2021 r. do godziny 15.30.

 Wymagane dokumenty:

  1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego.
  2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość.
  3. W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR, należy go dołączyć do niniejszego oświadczenia.
  4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  5. Informacja o wyborze sprzętu i możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Jednocześnie  informujemy,  iż  zakup  sprzętu  komputerowego  od będzie  się  wyłącznie  po zakwalifikowaniu się Gminy Potok Wielki do uczestnictwa w programie.

Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia rodzica-opiekuna prawnego

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych pobierających nauki w roku szkolnym 2021-2022 którzy ukończyli 18 rok życia)

Załącznik nr 4 – Klauzula Informacyjna – Gmina Potok Wielki

Załącznik nr 5 – Informacja o wyborze sprzętu i możliwości zapewnienia usług

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry