– INFORMACJA O POSIEDZENIU KOMISJI

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Zawiadamiam, że w dniu 24 listopada 2022 r. (czwartek) o godz. 9-tej ,w Urzędzie Gminy Potok Wielki, sala narad odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:.
 3. określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Potok Wielki do placówek oświatowych.
 4. zmiany uchwały Nr IX/65/2019 Rady Gminy Potok Wielki z dnia 23 października 2019r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Potok Wielki.
 5. uchwalenia Programu współpracy Gminy Potok Wielki  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2023.
 6. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego za 2023 rok.
 7. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Potok Wielki na 2023 rok.
 8. wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Potok Wielki.
 9. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
 10. poręczenia przez Gminę Potok Wielki zobowiązania z tytułu zobowiązania bankowego zaciągniętego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” z siedzibą w Janowie Lubelskim.
 11. zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
 13. rozpatrzenia petycji wniesionej przez Pana Patryka Króla w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
 14. Zamknięcie posiedzenia.-

 

Przewodniczący Rady Gminy

Potok Wielki

/-/

Marian Giska

Zawiadamiam, że w dniu 24 listopada 2022 r. (czwartek) o godz. 9-tej ,w Urzędzie Gminy Potok Wielki, sala narad odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy.

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry