– INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU DO REALIZACJI PROGRAMU ,,OPIEKA WYTCHNIENIOWA’’- EDYCJA 2023

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

 

INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU DO REALIZACJI PROGRAMU ,,OPIEKA WYTCHNIENIOWA’’- EDYCJA 2023

Gmina Potok Wielki informuje, iż w związku z przyznaniem dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Funduszu Solidarnościowego, będzie realizowała dla mieszkańców Gminy Potok Wielki, wsparcie w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Kwota dofinansowania – 22 160,00

Całkowita wartość  – 22 160,00zł

 

CEL I ODBIORCY PROGRAMU

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów zamieszkującym we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

* osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej .

REALIZACJA PROGRAMU

  1. Program będzie realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowejw ramach pobytu dziennego w  miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.
  2. W roku 2023 ustala się limit 240 godzin na uczestnika dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.
  3. Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej       nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.
  4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim kwalifikuje do przyznania/przyznaje usługi opieki wytchnieniowej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2023.
  5. Zgłoszenia potrzeb usług opieki wytchnieniowej mogą być przyjęte osobiście lub drogą pisemną.
  6. 6. Koszty związane z realizacją usług opieki wytchnieniowej finansowane z Programu obejmują koszt wynagrodzenia osoby sprawującej opiekę nad osobą niepełnosprawną w miejscu jej zamieszkania.
  7. W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROGRAMU ,,OPIEKA WYTCHNIENIOWA’’-
EDYCJA 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu ,,Opieka wytchnieniowa’’- edycja 2023

Planuje się w ramach realizowanego Programu objęcie  wsparciem trzech osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo  orzeczenie równoważne.

Dzięki Programowi „Opieka wytchnieniowa” osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Dokumenty rekrutacyjne do Programu tj:

  1. Aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.
  2. 2. Karta zgłoszenia do Programu ,,Opieka Wytchnieniowa’’ – edycja 2023 (w sytuacji nagłej, losowej czy interwencyjnej usługi opieki wytchnieniowej mogą być przyznane bez Karty zgłoszenia– dokument ten powinien zostać  uzupełniony niezwłocznie  w terminie  nie dłuższym niż  3 dni robocze ) – załącznik nr 7 do Programu  – do pobrania
  3. 3. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny skali FIM załącznik nr 6 do Programu – uzupełnia lekarz rodzinny/ lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/ pielęgniarka – do pobrania

Ważne ! Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usług opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności !

4.Oświadczenie do wskazania osoby do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej
do pobrania.
5.
  Klauzule Informacyjne (RODO: MRiPS załącznik 11, OPS załącznik  nr 12) do pobrania.

Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do siedziby: Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim , Potok Wielki 106; 23-313 Potok Wielki pok. Nr 5 w godzinach urzędowania Ośrodka  tj:7:30-15:30

 

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Nabór będzie trwał w sposób ciągły do momentu wyczerpania limitu miejsc.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi opieki wytchnieniowej  proszone są o zapoznanie się z Programem „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023.

ZAŁĄCZNIK-NR-6-DO-PROGRAMU-OW-2023

ZAŁĄCZNIK-NR-7-DO-PROGRAMU-OW-2023

ZAŁĄCZNIK-NR-11-DO-PROGRAMU-KLAUZULA_RODO_OW_(DLA_MINISTRA)

Zalacznik-nr-12-do-programu-Ministra-Rodziny-i-Polityki-Spolecznej-„Opieka-wytchnieniowa-–-edycja-2022-1(2)

oswiadczenie-o-wskazaniu-op.wytchn.

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry