– Konsultacje w sprawie projektu programu…

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Potok Wielki, dnia 13.01.2021 r.

OS.6140.4.2021

 

Konsultacje w sprawie projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Potok Wielki w 2021 roku.

 

 Wójt Gminy Potok Wielki działając na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 638 z późn. zm.). zaprasza zainteresowane organizacje społeczne których statutowym celem jest ochrona zwierząt, działające na terenie gminy Potok Wielki do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Potok Wielki w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Potok Wielki na 2021 rok ”.

Wszelkie uwagi i opinie można składać:

– w siedzibie Urzędu Gminy w Potoku Wielkim pok. nr 3 w godzinach pracy Urzędu, – pocztą na adres: Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki,

– drogą elektroniczną na adres: gmina@potokwielki.pl

Zgodnie z art. 11a ust. 8 podmioty, o których mowa w ust. 7 przytoczonej ustawy, wydają opinię o projekcie uchwały w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia. tj. do dnia 04.02.2021 r.(włącznie).

Nie wydanie opinii w w/w terminie, uznaje się za akceptację przedmiotowego programu.

WÓJT

Leszek Nosal

Otrzymują:

  1. strona internetowa, BIP,
  2. tablica ogłoszeń,
  3. a/a.

Załączniki:

Konsultacje w sprawie projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Potok Wielki w 2021 roku.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Potok Wielki w 2021 roku.

Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Potok Wielki w 2021 roku”.

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry