– Obwieszczenie Wójta Gminy Potok Wielki

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Potok Wielki, dnia 10.08.2021 r.

Znak: UAN.6733.5.1.2021

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Potok Wielki

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 293 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późniejszymi zmianami),

 

 

WÓJT GMINY POTOK WIELKI

zawiadamia

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie odcinka linii napowietrznej 0,4 kV na linię kablową od słupa nr 35 do słupa nr 38 obw. ze stacji trafo Maliniec 2, obręb Maliniec w miejscowości Maliniec, – gmina Potok Wielki, w oparciu o wniosek P. Sylwii Zgórka – Skubik zam. ul. Szewska 52m 23-300 Janów Lubelski.

 

Zgodnie z art. 10 § l Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz mogą zapoznać się z aktami na każdym etapie postępowania. Ponadto informuję, że mając na uwadze szerzącą się epidemię wirusa SARS-CoV-2 oraz treść § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. Poz. 697), zapoznanie strony z aktami sprawy może nastąpić w trybie art. 73 § 2 k.p.a., zgodnie z którym strona może żądać odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

 

Informuję, że w myśl art. 41 kpa, w toku postępowania administracyjnego strony o raz ich przedstawicie le i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

Stosownie do art. 40 §5, w razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Ponadto informuję o możliwość i złożenia odpowiedz i na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie, a także o prawie działania przez pełnomocnika, będącego osobą fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych.

 

WÓJT

Leszek Nosal

 

 

Podano do publicznej wiadomości dnia 10.08.2021r. przez:

  1. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Potoku Wielkim.
  2. Umieszczenie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.
  3. Umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy w Potoku Wielkim.
  4. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Osówek.
  5. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, na których będzie lokalizowana inwestycja celu publicznego – wg wykazu.
  1. A/a.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry