– OBWIESZCZENIE

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Potok Wielki, dnia 12.10.2021r.

Znak: UAN.6733.3.5.2021

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Potok Wielki

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

Stosownie do przepisu art. 9 i 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z póź. zm.),  Wójt Gminy Potok Wielki zawiadamia, że zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wykonaniu oświetlenia drogowego, kablowego, wydzielonego w miejscowości Potok Wielki, Wola Potocka na działkach: nr 278/1, 254/4 w miejscowości Potok Wielki, obręb: Potok Wielki oraz nr 676 obręb Wola Potocka w miejscowości Wola Potocka, – gmina Potok Wielki, w oparciu o wniosek z Urzędu.

 

W ciągu 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, w Urzędzie Gminy
w Potoku Wielki pokój nr 29 w godz. 730 – 1530, można zapoznać się z zebranymi dowodami i materiałami w tej sprawie (w tym między innymi wymaganymi analizami i projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego).

 

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zebrane dowody i materiały.

 

WÓJT

Leszek Nosal

 

 

Podano do publicznej wiadomości dnia 12.10.2021r. przez:

  1. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Potoku Wielkim.
  2. Umieszczenie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.
  3. Umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy w Potoku Wielkim.
  4. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w miejscowościach: Potok Wielki, Wola Potocka.
  5. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, na których będzie lokalizowana inwestycja celu publicznego – wg wykazu.
  1. A/a.

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry