– OBWIESZCZENIE

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Potok Wielki, dnia 12.10.2021r.

Znak: UAN.6733.4.5.2021

  

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Potok Wielki

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

Stosownie do przepisu art. 9 i 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z póź. zm.),  Wójt Gminy Potok Wielki zawiadamia, że zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wykonaniu oświetlenia drogowego, kablowego, wydzielonego w miejscowości Wola Potocka na działkach: nr 672, 345/1, 344, 343/1, 342, 340, 339/2, 659, 333/1, 332, 686, 326, 654, 321, 320, 313/1, 313/2, 631, 690, 311, 309, 303/1, 302/5, 302/1, 269, 171, 170, 169, 670 obręb Wola Potocka w miejscowości Wola Potocka, – gmina Potok Wielki, w oparciu o wniosek z Urzędu.

 

W ciągu 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, w Urzędzie Gminy w Potoku Wielki pokój nr 29 w godz. 730 – 1530, można zapoznać się z zebranymi dowodami i materiałami w tej sprawie (w tym między innymi wymaganymi analizami i projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego).

 

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zebrane dowody i materiały.

 

WÓJT

Leszek Nosal

 

Podano do publicznej wiadomości dnia 12.10.2021r. przez:

  1. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Potoku Wielkim.
  2. Umieszczenie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.
  3. Umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy w Potoku Wielkim.
  4. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wola Potocka.
  5. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, na których będzie lokalizowana inwestycja celu publicznego – wg wykazu.
  6. A/a.

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry