– OBWIESZCZENIE

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Potok Wielki, dnia 17.11.2021 r.

Znak: UAN.6733.8.1.2021

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Potok Wielki

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 293 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późniejszymi zmianami),

  

WÓJT GMINY POTOK WIELKI

zawiadamia

 o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wykonaniu linii kablowej, wydzielonego oświetlenia drogowego chodnika drogi wojewódzkiej w miejscowości Potoczek na działkach: nr 823, 776/1, 776/2, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785/1, 785/2, 786, 787, 788/1, 788/2, 789, 790/1, 790/4, 791, 792, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 805, 806/1, 806/3, 806/5, 807, 808, 809, 812, 813, 814, 815, 816, 821/1, 821/2, 822 obręb Potoczek, – gmina Potok Wielki, w oparciu o wniosek z Urzędu.

Zgodnie z art. 10 § l Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz mogą zapoznać się z aktami na każdym etapie postepowania. Ponadto informuję, że mając na uwadze szerzącą się epidemię wirusa SARS-CoV-2 oraz treść § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. Poz. 697), zapoznanie strony z aktami sprawy może nastąpić w trybie art. 73 § 2 k.p.a., zgodnie z którym strona może żądać odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

Informuję, że w myśl art. 41 kpa, w toku postępowania administracyjnego strony o raz ich przedstawicie le i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

Stosownie do art. 40 §5, w razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Ponadto informuję o możliwość i złożenia odpowiedz i na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie, a także o prawie działania przez pełnomocnika, będącego osobą fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych.

 

Z up. Wójta

Marian Ślusarz

Insp. ds. Budownictwa i inwestycji

 

Podano do publicznej wiadomości dnia 17.11.2021r. przez:

  1. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Potoku Wielkim.
  2. Umieszczenie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.
  3. Umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy w Potoku Wielkim.
  4. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Potoczek.
  5. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, na których będzie lokalizowana inwestycja celu publicznego – wg wykazu.
  6. A/a.

Obwieszczenie Wójta Gminy znak UAN.6733.8.1.2021

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry