– OBWIESZCZENIE

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

w Lublinie

20-144 Lublin, ul. Bazylianówka 46

WOOŚ.442.3.2020.MH                                                           Lublin, dnia 26 stycznia 2021 r.

OBWIESZCZENIE

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie

Działając na podstawie art. 119 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie informuje, że strona ukraińska przekazała dokumentację dotyczącą projektu Planu działań na lata 2020-2022 na rzecz wdrożenia Narodowej Strategii Transportowej Ukrainy do roku 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska podjął decyzję
o przystąpieniu strony polskiej do postępowania transgranicznego.

W trybie art. 119 ww. ustawy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie wykłada do wglądu dokumenty w języku polskim (tłumaczenie fragmentów Planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko) oraz w języku angielskim (całość) wraz z prośbą
o uwagi i wnioski dotyczące ww. dokumentacji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie zawiadamia, iż całość dokumentacji w języku polskim i angielskim przekazana tut. organowi przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiotowej sprawie wraz z pismem znak: DOOŚ-TSOOŚ.442.28.2020.AH z dnia 28 grudnia 2020 r., została wyłożona do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie przy ul. Bazylianówka 46, I piętro, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu, tj. 7:30 – 15:30, po uzgodnieniu trybu i terminu tel.
81 71 06 500, email: sekretariat.lublin@rdos.gov.pl oraz udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie: http://lublin.rdos.gov.pl/.

Podaje się do publicznej wiadomości, że postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa i każdy ma prawo składania uwag i wniosków.

Uwagi i wnioski w ww. sprawie można składać w formie pisemnej, elektronicznej
i ustnej na adres Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Bazylianówka 46,
20 – 144 Lublin; adres e-mail: sekretariat.lublin@rdos.gov.pl, bądź składać osobiście
w sekretariacie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie przy
ul. Bazylianówka 46, piętro I, pok. 17, w terminie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 22 lutego 2021 r.

Wyniki udziału społeczeństwa zostaną przekazane do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Lublinie

dr inż. Arkadiusz Iwaniuk

/podpis elektroniczny/

 

Otrzymują:

  1. Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie Miast i Gmin województwa lubelskiego (z prośbą o ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty)
  2. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00 – 922 Warszawa

Po upływie terminu obwieszczenia (po dniu 22.02.2021 r.), należy niezwłocznie odesłać na adres:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie

ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin

Pieczęć urzędu/Podpis                                                Wywieszono dnia ………………………

Zdjęto dnia ……………………………….

 

Załączniki:

OBWIESZCZENIE

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry