– OBWIESZCZENIE

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Potok Wielki

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi  zmianami), Wójt Gminy Potok Wielki

zawiadamia strony postępowania

że na wniosek z dnia 24.05.2023 r.  P.H.U.T. Marek Siembida, zam. Potok Wielki 130A, 23-313 Potok Wielki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie linii napowietrznej średniego napięcia na linię kablową oraz budowa stacji transformatorowej do zasilania w energię elektryczną silosów zbożowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 1249, 1418, w miejscowości Potok Wielki, obręb Potok Wielki, – gmina Potok Wielki.

Z treścią pism zainteresowani mogą zapoznać się w pok. nr 29 w Urzędzie Gminy Potok Wielki od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) doręczenie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WÓJT

/-/

Leszek Nosal

 

 

Podano do publicznej wiadomości dnia 25.05.2023r. przez:

  1. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Potoku Wielkim.
  2. Umieszczenie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.
  3. Umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy w Potoku Wielkim.
  4. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Potoczek.
  5. A/a.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry