– OBWIESZCZENIE

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Potok Wielki, dnia 2.02.2021 r.

Znak: UAN.6733.1.1.2021

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Potok Wielki

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 293z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późniejszymi zmianami),

WÓJT GMINY POTOK WIELKI

zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN 15kV na linię kablową 15 kV, przebudowie stacji trafo 15/0,4 kv Maliniec 1, Maliniec 2 na działkach w m. Osówek nr 439/1, 602, 490, 540/3 w m. Maliniec na działkach nr 597, 596, 95, 94/1, 93/1, 75/2, 81/1, 135/1, 238, 18/12, 18/13, 18/15, 18/8, 623/2, 19/2, 96/4, 96/5, 96/8, 96/10, 91/1, 92/1,

– całkowita długość – 3 km, dla której inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A.
O/Rzeszów RE Stalowa Wola ul. KEN 18, 37-450 Stalowa Wola
, działająca przez pełnomocnika Pana Adama Hara, ul. Chodkiewicza 7, 37-450 Stalowa Wola.

Zgodnie z art. 10 § l Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz mogą zapoznać się z aktami na każdym etapie postepowania. Ponadto informuję, że mając na uwadze szerzącą się epidemię wirusa SARS-CoV-2 oraz treść § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. Poz. 697), zapoznanie strony z aktami sprawy może nastąpić w trybie art. 73 § 2 k.p.a., zgodnie z którym strona może żądać odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

Informuję, że w myśl art. 41 kpa, w toku postępowania administracyjnego strony o raz ich przedstawicie le i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

Stosownie do art. 40 §5, w razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Ponadto informuję o możliwość i złożenia odpowiedz i na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie, a także o prawie działania przez pełnomocnika, będącego osobą fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych.

WÓJT

Leszek Nosal

Podano do publicznej wiadomości dnia 2.02.2021r. przez:

  1. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Potoku Wielkim.
  2. Umieszczenie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.
  3. Umieszczenie obwieszczeniana stronie internetowej Urzędu Gminy w Potoku Wielkim.
  4. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Osówek.
  5. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Maliniec.
  6. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, na których będzie lokalizowana

inwestycja celu publicznego – wg wykazu.

  1. A/a.

Załączniki:

OBWIESZCZENIE UAN.6733.1.1.2021 z dnia 2.02.2021r.

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry