– Obwieszczenie

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Potok Wielki, dnia 15.02.2021 r.

OS.6220.2.7.2020

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

zawiadamiam

właścicieli i zarządców działek ewidencyjnych znajdujących się w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW” tj. w odległości 100 m od granic terenu inwestycji położonej na działkach nr 901 i 902 obręb ewidencyjny Potoczek, że:

 

Wójt Gminy Potok Wielki w dniu 15.02.2021 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr OS.6220.2.6.2020 w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

 

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Urzędzie Gminy w Potoku Wielkim pok. Nr 3 w godzinach pracy urzędu.

Od wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu za pośrednictwem Wójta Gminy Potok Wielki w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

– na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Potoku Wielkim,

– na tablicy ogłoszeń sołectwa Potoczek.

WÓJT

Leszek Nosal

 

Załączniki:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry