– OBWIESZCZENIE

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim
Nowy wpis - Gmina Potok Wielki

OBWIESZCZENIE

 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)

Wójt Gminy Potok Wielki

zawiadamia

że w dniu 2.08.2021 r. wydana została decyzja znak: UAN.6733.2.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Dom Pomocy Społecznej na działce nr 455 w miejscowości Zarajec Potocki, obręb: Zarajec Potocki, gmina Potok Wielki w oparciu o wniosek z Urzędu, dla której inwestorem jest Gmina Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki.

W Urzędzie Gminy w Potoku Wielki pokój nr 29 w godz. 730 – 1530, można zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy. Natomiast doręczenie decyzji ze skutkiem prawnym dla stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.).

WÓJT

Leszek Nosal

Podano do publicznej wiadomości dnia 2.08.2021r. przez:

  1. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Potoku Wielkim.
  2. Umieszczenie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.
  3. Umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy w Potoku Wielkim.
  4. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Osówek.
  5. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, na których będzie lokalizowana inwestycja celu publicznego – wg wykazu.
  1. A/a.

Wójta Gminy Potok Wielki znak. UAN.6733.2.5.2021

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry