– Obwieszczenie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia wobec materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach “Przebudowa drogi gminnej nr 108711L Potok Wielki – Potok II – Osinki od km 0+002,75 do km 0+775,00 i od km 2+677,00 do km 6+300,00”

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Obwieszczenie

o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia wobec materiału dowodowego zgromadzonego  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  

Zgodnie z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2022  r. poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

Zawiadamiam

właścicieli i zarządców działek ewidencyjnych znajdujących się w zasięgu oddziaływania  inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 108711L  Potok Wielki – Potok II – Osinki od km 0+002,75 do km 0+775,00 i od km 2+677,00 do km 6+300,00” tj. w odległości 100 m od granic terenu inwestycji o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia wobec materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  Przebudowa drogi gminnej nr 108711L  Potok Wielki – Potok II – Osinki od km 0+002,75 do km 0+775,00 i od km 2+677,00 do km 6+300,00”

Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte na wniosek Gminy Potok Wielki.

Jednocześnie informuję strony postępowania, że:

– w dniu 08.02.2023 r. opinią Nr ONS.NZ.9027.2.5.2023 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Janowie Lubelskim  nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia,

– w dniu    03.04.2023 r. opinią Nr RZ.ZZŚ.4.4901.40.2023.AT  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie stwierdziło, że dla w/w przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane,

– w dniu 20 luty 2023 r. opinią Nr WST IV.4220.5.2023.DS Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie wyraził stanowisko, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

             Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

– na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Potoku Wielkim

– na tablicy ogłoszeń sołectwa Potok Wielki II,

– na tablicy ogłoszeń sołectwa Osinki,

– na tablicy ogłoszeń sołectwa Łychów Gościeradowski,

– na tablicy ogłoszeń i stronie BIP Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym.

– na tablicy ogłoszeń sołectwa Karkówka gm. Zaklików

– na tablicy ogłoszeń i stronie BIP Urzędu Miejskiego w Zaklikowie

Strony mogą zapoznać się oraz wypowiedzieć wobec zgromadzonej dokumentacji sprawy w Urzędzie Gminy w Potoku Wielkim, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

WÓJT

/-/

Leszek Nosal

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia wobec materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie wydania decyzji

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry