– Obwieszczenie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia wobec materiału dowodowego zgromadzonego  w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Potok Wielki, dnia 09.08.2021 r.

OS.6220.4.1.2021

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia wobec materiału dowodowego zgromadzonego  w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Zgodnie z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2021  r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

zawiadamiam

właścicieli i zarządców działek znajdujących się w odległości 100 m  od terenu n/w inwestycji    o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia wobec materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr OS.6220.4.9.2018 z dnia 21.08.2018 r. wydanej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2814L Potoczek-Maliniec-Bania.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie jest prowadzone na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski.

Zmiana decyzji dotyczy aktualizacji numerów działek ewidencyjnych,  na których będzie realizowana inwestycja, ponieważ w wyniku przeprowadzonej w 2020 r.  modernizacji ewidencji gruntów i budynków zmianie uległy oraz pojawiły się nowe numery działek ewidencyjnych  przez które przebiega droga powiatowa 2814L Potoczek-Maliniec-Bania.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Potok Wielki, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Potoku Wielkim, umieszczenie na tablicy ogłoszeń sołectw: Maliniec i Osówek.

Jednocześnie zawiadamia się, że stronom przysługuje składanie wniosków i uwag w tej sprawie.

 

Strony mogą zapoznać się oraz wypowiedzieć wobec zgromadzonej dokumentacji sprawy w Urzędzie Gminy w Potoku Wielkim, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

 

Skutek doręczenia następuje po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości treści niniejszego obwieszczenia.

 

WÓJT

Leszek Nosal

 

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia wobec materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry