– Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko..

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Potok Wielki, dnia 10.12.2021 r.

OS.6220.1.14.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 oraz 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), Wójt Gminy Potok Wielki

podaje do publicznej wiadomości

informację o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na montażu zespołu urządzeń ogniw fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w postaci przyłącza do sieci SN, transformatora, oświetlenia zewnętrznego i ogrodzenia terenu planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych  nr 550, 553, 563  obręb ewidencyjny Osówek oraz o możliwości składania uwag i wniosków do ww. przedsięwzięcia i całej zgromadzonej dokumentacji.

Inwestorem przedsięwzięcia jest  Pan Janusz Lewandowski, który w przedmiotowej sprawie w dniu 20.01.2021 r. złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jednocześnie informuję, że:

  1. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w tej sprawie jest Wójt Gminy Potok Wielki, zaś organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Janowie Lubelskim , natomiast organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji inwestycji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie wydział spraw terenowych w Janowie Lubelskim i Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” Zarząd Zlewni w Stalowej Woli.
  2. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Potoku Wielkim  Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki, przez  okres  30  dni  tj.  od  16 grudnia 2021 r.  do   14 stycznia 2022  r.  w  pokoju  nr 3, w godzinach od 7.30 do 15.30.
  3. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w terminie określonym w punkcie 2 niniejszego zawiadomienia.
  4. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.
  5. Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w punkcie 2 niniejszego zawiadomienia pozostaną bez rozpatrzenia.
  6. Miejscem składania uwag i wniosków jest siedziba Urzędu Gminy w Potoku Wielkim
  7. Informacja o analizie i odniesieniu do złożonych uwag i wniosków będzie miała miejsce w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej przez Wójta Gminy Potok Wielki.

 

WÓJT

Leszek Nosal

 

Obwieszczenie podlega publikacji:

– na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Potoku Wielkim,

– na tablicy ogłoszeń sołectwa Osówek i Maliniec.

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko.

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry