– Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2022  r. poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

właścicieli i zarządców działek ewidencyjnych znajdujących się w zasięgu oddziaływania  przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 108710L  Potoczek – Stojeszyn od km 0+008,20 do km 1+995,90.

 

Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte na wniosek Gminy Potok Wielki.

 

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Obwieszczenie podlega publikacji:

– na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Potoku Wielkim

– na tablicy ogłoszeń sołectwa Potoczek

– na tablicy ogłoszeń sołectwa Stojeszyn Pierwszy

– na tablicy ogłoszeń i stronie BIP Urzędu Gminy w Modliborzycach.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że stronom przysługuje składanie wniosków i uwag w tej sprawie.

 

Z treścią w/w wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Potoku Wielkim w godzinach pracy Urzędu.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Przebudowa drogi gminnej nr 108710L Potoczek – Stojeszyn od km 0+008,20 do km 1+995,90.”

Mapa poglądowa – Potoczek

 

 

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry