– Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Potok Wielki, dnia 5.12.2022 r.

UAN.6733.4.1.2022

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Potok Wielki

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.), Wójt Gminy Potok Wielki zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek P4 Sp. z o. o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, działającej przez pełnomocnika P. Pawła Roszkowskiego, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY NR JAN4452A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i niezbędną infrastrukturą techniczną, sytuowanej na działce nr 102/1 położonej w Dąbrowicy, obręb Dąbrowica, gm. Potok Wielki.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postepowania administracyjnego, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, w Urzędzie Gminy w Potoku Wielkim, Potok Wielki 106, pokój nr 29 od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530.

 

Wójt

/-/

Leszek Nosal

 

Podano do publicznej wiadomości dnia 5.12.2022r. przez:

  1. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Potoku Wielkim.
  2. Umieszczenie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.
  3. Umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy w Potoku Wielkim.
  4. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Dąbrowica.
  5. A/a.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry