– Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Potok Wielki, dnia 25.01.2021 r.

OS.6220.1.4.2021

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

zawiadamiam

właścicieli i zarządców działek ewidencyjnych znajdujących się w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na montażu zespołu urządzeń ogniw fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w postaci przyłącza do sieci SN, transformatora, oświetlenia zewnętrznego i ogrodzenia terenu tj. w odległości 100 m od granic terenu inwestycji położonej na działkach nr 550, 553, 563 obręb ewidencyjny Osówek.

Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte na wniosek Pana Janusza Lewandowskiego.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

– na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Potoku Wielkim

– na tablicy ogłoszeń sołectwa Osówek i Maliniec

Jednocześnie zawiadamia się, że stronom przysługuje składanie wniosków i uwag w tej sprawie.

Z treścią w/w wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Potoku Wielkim w godzinach pracy Urzędu.

WÓJT

Leszek Nosal

Załączniki:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry