– Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

OBWIESZCZENIE
 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 202020 r., poz. 256 ze zm.)

 

Wójt Gminy Potok Wielki

 

zawiadamia

że w dniu 27.01.2023 r. wydana została decyzja znak: UAN.6733.4.2022 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr JAN 4452A z wewnętrzną linią zasilającą i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 102/1 położonej w Dąbrowicy, obręb Dąbrowica, gm. Potok Wielki, w oparciu o wniosek P4 Sp. z o. o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika p. Pawła Roszkowskiego, ul. Pohulanka 1/42, 03-890 Warszawa.

W Urzędzie Gminy w Potoku Wielki pokój nr 29 w godz. 730 – 1530, można zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy. Natomiast doręczenie decyzji ze skutkiem prawnym dla stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.).

WÓJT

/-/

Leszek Nosal

 

Podano do publicznej wiadomości dnia 27.01.2023r. przez:

  1. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Potoku Wielkim.
  2. Umieszczenie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.
  3. Umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy w Potoku Wielkim.
  4. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Dąbrowica.
  5. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, na których będzie lokalizowana inwestycja celu publicznego – wg wykazu.
  6. A/a.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry