– Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na montażu zespołu urządzeń ogniw fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną…

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2022  r. poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

zawiadamiam

właścicieli i zarządców działek znajdujących się w odległości 100 m  od terenu n/w inwestycji o:

 – wydaniu  w dniu 14.04.2023 r. decyzji  Nr OS.6220.1.22.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  montażu zespołu urządzeń ogniw fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w postaci przyłącza do sieci SN, transformatora, oświetlenia zewnętrznego i ogrodzenia terenu planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych  nr 550, 553, 563  obręb ewidencyjny Osówek.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Urzędzie Gminy w Potoku Wielkim pok. Nr 3 w godzinach pracy urzędu.

Od wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu za pośrednictwem Wójta Gminy Potok Wielki w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Obwieszczenie podlega publikacji:

– na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Potoku Wielkim,

– na tablicy ogłoszeń sołectwa Osówek i Maliniec.

 

WÓJT

/-/

Leszek Nosal

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na montażu zespołu urządzeń ogniw fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry