– Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wykonaniu linii kablowej, wydzielonego oświetlenia drogowego chodnika drogi wojewódzkiej w miejscowości Potoczek.

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Potok Wielki, dnia 08.12.2021r.

Znak: UAN.6733.8.7.2021

  

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Potok Wielki

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

Stosownie do przepisu art. 9 i 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z póź. zm.),  Wójt Gminy Potok Wielki zawiadamia, że zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wykonaniu linii kablowej, wydzielonego oświetlenia drogowego chodnika drogi wojewódzkiej w miejscowości Potoczek na działkach: nr 823, 776/1, 776/2, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785/1, 785/2, 786, 787, 788/1, 788/2, 789, 790/1, 790/4, 791, 792, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 805, 806/1, 806/3, 806/5, 807, 808, 809, 812, 813, 814, 815, 816, 821/1, 821/2, 822 obręb Potoczek, – gmina Potok Wielki, w oparciu o wniosek z Urzędu.

 W ciągu 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, w Urzędzie Gminy
w Potoku Wielki pokój nr 29 w godz. 730 – 1530, można zapoznać się z zebranymi dowodami i materiałami w tej sprawie (w tym między innymi wymaganymi analizami i projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego).

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zebrane dowody i materiały.

WÓJT

Leszek Nosal

Podano do publicznej wiadomości dnia 08.12.2021r. przez:

  1. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Potoku Wielkim.
  2. Umieszczenie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.
  3. Umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy w Potoku Wielkim.
  4. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Potoczek.
  5. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, na których będzie lokalizowana inwestycja celu publicznego – wg wykazu.
  6. A/a.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wykonaniu linii kablowej w miejscowości Potoczek.

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry