– Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji znak UAN.6733.7.2021

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Potok Wielki, dnia 30.12.2021 r.

Znak: UAN.6733.7.8.2021

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)

 

Wójt Gminy Potok Wielki

 

zawiadamia

że w dniu 27.12.2021 r. wydana została decyzja znak: UAN.6733.7.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na wykonaniu linii kablowej, wydzielonego oświetlenia drogowego w miejscowości Potok Stany Kolonia na działkach: nr obręb Potok Stany Kolonia, – gmina Potok Wielki, w oparciu o wniosek z Urzędu.

W Urzędzie Gminy w Potoku Wielki pokój nr 29 w godz. 730 – 1530, można zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy. Natomiast doręczenie decyzji ze skutkiem prawnym dla stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.).

WÓJT

Leszek Nosal

 

Podano do publicznej wiadomości dnia 30.12.2021r. przez:

  1. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Potoku Wielkim.
  2. Umieszczenie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.
  3. Umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy w Potoku Wielkim.
  4. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Potok Stany Kolonia.
  5. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, na których będzie lokalizowana inwestycja celu publicznego – wg wykazu.
  6. A/a.

Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji znak UAN.6733.7.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na wykonaniu linii kablowej.

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry