– Obwieszczenie Wójta Gminy Potok Wielki

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Potok Wielki, dnia 03.09.2021 r.

OS.6220.4.3.2021

 

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji  w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2021  r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

właścicieli i zarządców działek znajdujących się w odległości 100 m  od terenu n/w inwestycji o:

 

– wydaniu  decyzji  Nr OS.6220.4.2.2021 z dnia 03.09.2021 r. zmieniającej  ostateczną  decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach Nr OS.6220.4.9.2018 z dnia 21.08.2018 r. wydanej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2814L Potoczek-Maliniec-Bania.

 

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji zmieniającej ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w Urzędzie Gminy w Potoku Wielkim pok. Nr 3 w godzinach pracy urzędu.

 

Od wydanej decyzji zmieniającej ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu za pośrednictwem Wójta Gminy Potok Wielki w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WÓJT

Leszek Nosal

Obwieszczenie podlega publikacji:

– na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Potoku Wielkim,

– na tablicy ogłoszeń sołectwa Osówek i Maliniec.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Potok Wielki o wydaniu decyzji Nr OS.6220.4.2.2021 z dnia 03.09.2021 r.

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry