– Obwieszczenie – zawiadomienie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia wobec materiału dowodowego zgromadzonego  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Zgodnie z art. 10 i  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2022  r. poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

zawiadamiam

właścicieli i zarządców działek ewidencyjnych znajdujących się w zasięgu oddziaływania  przedsięwzięcia polegającego na montażu zespołu urządzeń ogniw fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w postaci przyłącza do sieci SN, transformatora, oświetlenia zewnętrznego i ogrodzenia terenu tj. w odległości 100 m od granic terenu inwestycji położonej na działkach nr 550, 553, 563  obręb ewidencyjny Osówek. o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia wobec materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia .

Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte na wniosek Pana Janusza Lewandowskiego.

Jednocześnie informuję strony postępowania, że:

– postanowieniem  Nr WOOŚ.4221.82.2021.IBK.11 z dnia 03 marca 2023 r. (data wpływu 13.03.2023 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie uzgodnił oraz określił warunki realizacji w/w przedsięwzięcia w wariancie preferowanym przez Wnioskodawcę.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Obwieszczenie podlega publikacji:

– na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Potoku Wielkim

– na tablicy ogłoszeń sołectwa Osówek i Maliniec

Strony mogą zapoznać się oraz wypowiedzieć wobec zgromadzonej dokumentacji sprawy w Urzędzie Gminy w Potoku Wielkim, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

WÓJT

/-/

Leszek Nosal

Obwieszczenie – zawiadomienie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia wobec materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry