– Obwieszczenie

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Potok Wielki, dnia 11.01.2021 r.

OS.6220.2.5.2020

Obwieszczenie

o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia wobec materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

            Zgodnie z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

Zawiadamiam

właścicieli i zarządców działek ewidencyjnych znajdujących się w zasięgu oddziaływania inwestycji pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW” tj. w odległości 100 m od granic terenu inwestycji położonej na działkach nr 901 i 902 obręb ewidencyjny Potoczek o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia wobec materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2814L Potoczek-Maliniec-Bania.

Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte na wniosek Pana Daniela Łukasik.

Jednocześnie informuję strony postępowania, że:

– w dniu 07.12.2020 r. opinią Nr ONS.NZ.700.27.2020 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Janowie Lubelskim nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia,

– w dniu 07.12.2020 r. opinią Nr RZ.ZZŚ.4.435.291.2020.MZ Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie stwierdziło, że dla w/w przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane,

– w dniu 30 grudnia 2020 r. opinią Nr WST IV.420.21.2020.DS Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie wyraził stanowisko, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

– na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Potoku Wielkim

– na tablicy ogłoszeń sołectwa Potoczek.

Strony mogą zapoznać się oraz wypowiedzieć wobec zgromadzonej dokumentacji sprawy w Urzędzie Gminy w Potoku Wielkim, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. 

 

Załączniki:

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia wobec materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry