– OFERTA PRACY NA STANOWISKO PRACY – ASYSTENT RODZINY W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POTOKU WIELKIM

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

OFERTA PRACY NA STANOWISKO PRACY – ASYSTENT RODZINY

W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POTOKU WIELKIM

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim informuje, iż poszukuje 1 osoby na stanowisko pracy – asystent rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim

I. Wymagania kwalifikacyjne do wykonywania zawodu asystenta rodziny wskazane są w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

(Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm.).

 Zgodnie z powyższymi zapisami asystentem rodziny może być osoba, która:

 1. Posiada:

a) Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub;

c) wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona.

3. Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.

4. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II.Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych,

– Obsługa komputera, MS Office, Internet

– Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

– Umiejętność pracy w zespole,

– Odporność na stres,

– Odpowiedzialność,

– Asertywność,

– Rzetelność,

– Dyspozycyjność

 1. Prawo jazdy kat. B, dysponowanie własnym samochodem.

III. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym.
 2. Opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.
 3. Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego.
 4. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych.
 5. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych.
 6. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi.
 7. Wspieranie aktywności społecznej rodzin.
 8. Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 9. Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej.
 10. Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych.
 11. Udzielanie wsparcia dzieciom w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych.
 12. Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin.
 13. Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 14. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną.
 15. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku i przekazywanie tej oceny kierownikowi.
 16. Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną.
 17. Sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach.
 18. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.
 19. Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań jest niezbędna.
 20. Przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji.

IV. Warunki zatrudnienia

zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia,

– praca w miejscu zamieszkania rodziny, ewentualnie w miejscu wskazanym przez rodzinę.

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– Własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

– Własnoręcznie podpisany życiorys,

– Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje oraz ewentualne doświadczenie zawodowe, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

– Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych (wzór załącznik nr 1),

– Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i umyślne przestępstwa skarbowe,

– Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona w przypadku gdy kandydat taką władzę kiedykolwiek posiadał, ( wzór załącznik nr 2),

– Oświadczenie o niełączeniu pracy asystenta rodziny z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego, (wzór załącznik nr 3),

– Dokumenty powinny być opatrzone klauzurą: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim dla potrzeb ubiegania się o zatrudnienie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z późn.zm.),

– dodatkowo można złożyć referencje, rekomendacje.

VI. Informacje dodatkowe:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie kompletu dokumentów na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Potok Wielki 106, 23 –313 Potok Wielki lub złożenie osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30, w kopercie oznaczonej dopiskiem „Dotyczy oferty pracy na stanowisko pracy asystent rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim ” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2022r.

W przypadku nadania oferty za pośrednictwem poczty lub kuriera, decyduje data dostarczenia.

Oferty złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

 

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną kandydaci poinformowani telefonicznie.

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

 w Potoku Wielkim

mgr Agnieszka Graboś

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry