– OFERTA PRACY NA STANOWISKO PRACY – ASYSTENT RODZINY

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

OFERTA PRACY NA STANOWISKO PRACY – ASYSTENT RODZINY

W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POTOKU WIELKIM

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim informuje, iż poszukuje 1 osoby na stanowisko pracy – asystent rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim

 I. Wymagania kwalifikacyjne do wykonywania zawodu asystenta rodziny wskazane są

w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

(Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm. ).

Zgodnie z powyższymi zapisami asystentem rodziny może być osoba, która:

Posiada:

a) Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie

lub praca socjalna lub:

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy

z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na

podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub;

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także

udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

 1. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej

zawieszona ani ograniczona.

 1. Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej

wynika z tytułu egzekucyjnego.

 1. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne

przestępstwo skarbowe.

II.Wymagania dodatkowe:

1.Znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi,

przeciwdziałania narkomanii, prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych,

– Obsługa komputera, MS Office, Internet

– Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

– Umiejętność pracy w zespole,

– Odporność na stres,

– Odpowiedzialność,

– Asertywność,

– Rzetelność,

– Dyspozycyjność

 1. Prawo jazdy kat. B , dysponowanie własnym samochodem .

III. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny

i w konsultacji z pracownikiem socjalnym.

 1. Opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy

zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku

umieszczonemu w pieczy zastępczej.

 1. Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu

umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego.

 1. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych.
 2. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych.
 3. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi.
 4. Wspieranie aktywności społecznej rodzin.
 5. Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 6. Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej.

10.Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu

kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych.

11.Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach

psychoedukacyjnych.

12.Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia

bezpieczeństwa dzieci i rodzin.

13.Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

 1. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną.

15.Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,

i przekazywanie tej oceny kierownikowi.

 1. Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną.
 2. Sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach.

18.Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się

w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.

 1. Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa

w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, lub innymi

podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań jest niezbędna.

 1. Przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji.

IV Warunki zatrudnienia

zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia.

– praca w miejscu zamieszkania rodziny ewentualnie w miejscu wskazanym przez rodzinę.

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-Własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

-Własnoręcznie podpisany życiorys,

-Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, dodatkowe

kwalifikacje oraz ewentualne doświadczenie zawodowe , poświadczone przez kandydata za

zgodność z oryginałem,

-Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw

publicznych ( wzór załącznik nr 1 ),

-Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i umyślne przestępstwa

skarbowe,

-Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza

rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona w przypadku gdy kandydat taką

władze kiedykolwiek posiadał, ( wzór załącznik nr 2),

-Oświadczenie o niełączeniu pracy asystenta rodziny z wykonywaniem obowiązków

pracownika socjalnego, (wzór załącznik nr 3),

-Dokumenty powinny być opatrzone klauzurą: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich

danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim dla potrzeb ubiegania się

o zatrudnienie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach

samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn.zm ),

– dodatkowo można złożyć referencje, rekomendacje.

VI. Informacje dodatkowe:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie kompletu dokumentów na adres: Ośrodek

Pomocy Społecznej Potok Wielki 106, 23 –313 Potok Wielki lub złożenie osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30, w kopercie oznaczonej

dopiskiem „Dotyczy oferty pracy na stanowisko pracy asystent rodziny w Ośrodku Pomocy

Społecznej w Potoku Wielkim ” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 lipca 2021r.    

            W przypadku nadania oferty za pośrednictwem poczty lub kuriera, decyduje data

dostarczenia.

Oferty złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

 

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa

kwalifikacyjna. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną kandydaci poinformowani

telefonicznie .

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

w Potoku Wielkim

mgr Agnieszka Graboś

OFERTA PRACY NA STANOWISKO PRACY – ASYSTENT RODZINY

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry