– Ogłoszenie konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego  w 2023r. pod nazwą „Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu w Gminie Potok Wielki”.

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

 

Wójt Gminy Potok Wielki

 

Działając na podstawie art.13, w związku z art.11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2022r., poz.1327 z późn.zm.)

 

OGŁASZA

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego  w 2023r. pod nazwą:

„Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu w Gminie Potok Wielki”

-popularyzacja piłki nożnej.

 

1.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 2023 stanowi kwotę 82 000,00 zł.

 

2.Zasady przyznania dotacji są następujące:

 

1) Ze zgłoszonych ofert na realizację powyższego zadania zostanie wybrana-

przez Wójta Gminy Potok Wielki- oferta najkorzystniejsza, w trybie

otwartego konkursu ofert przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Oferty są opiniowane przez komisję konkursową działającą na zasadach

określonych w uchwale Rady Gminy Potok Wielki z dnia 30 listopada

2022r. Nr XXXIII/237/2022r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Potok

Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na

rok 2023.

Wybranym podmiotom zostanie udzielona dotacja z budżetu gminy po

podpisaniu umowy.

2) Oferty mogą składać organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione

w art.3.ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie-

prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie powyżej

wymienionego zadania.

3.Ofertę należy złożyć na formularzu zawartym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz.U.z 2018r.,poz.2057).

Jeżeli oferent zamierza przeznaczyć na realizację zadania (oprócz wkładu finansowego) również wkład osobowy i rzeczowy, to wówczas jest zobowiązany wyliczyć i podać w ofercie wartość w złotych tych wkładów.

4.Ofertę należy składać w terminie do dnia 16 lutego 2023r. do godz.15ºº w Urzędzie Gminy Potok Wielki pokój nr 30, lub listownie w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na konkurs zadania pożytku publicznego „Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu w Gminie Potok Wielki”- popularyzacja piłki nożnej.

5.Przy rozpatrywaniu ofert zostaną wzięte pod uwagę:

1) możliwości zrealizowania zadania przez podmiot składających ofertę.

2) kalkulacja kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

przedstawiona w ofercie;

3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących

zadanie,

4) przy wniosku o wsparcie zadania  planowany udział finansowy środków

własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,

5) planowany wkład rzeczowy i osobowy oferenta w tym świadczenia

wolontariuszy i pracę społeczną członków:

6) sposób realizacji zadania przez podmiot składający ofertę w latach

poprzednich, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości oraz sposobu

rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

 

7) realizacja dotacji będzie następować w terminach:

– do dnia 10.03.2023r. w kwocie 20 500,00 zł,

– do dnia 30.06.2023r. w kwocie 20 500,00 zł,

– do dnia 30.09.2023r. w kwocie 20 500,00 zł,

– do dnia 30.11.2023r. w kwocie 20 500,00 zł,

8) wykorzystanie dotacji powinno nastąpić zgodnie z przeznaczeniem, a

w przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem nastąpi

zwrot dotacji z odsetkami ustawowymi.

  1. Otwarty konkurs ofert zostanie przeprowadzony w dniu 17.02.2023r.

o godz.11ºº w siedzibie Urzędu Gminy- (sala narad).

  1. Konkurs ma charakter jawny.
  2. Wybór ofert nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od otwartego konkursu ofert.

9.W roku 2022 Gmina Potok Wielki zrealizowała wymienione zadanie , tego

samego rodzaju tj. zadanie o nazwie „ Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu w Gminie Potok Wielki „- popularyzacja piłki nożnej opiewające  na kwotę 78 814,17zł , w tym kwotę 77 851,77 zł pokryto dotacją budżetową.

Szczegółowych informacji na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu

15 8740206 lub w pokoju nr 2.

Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy.

WÓJT

/-/

Leszek Nosal

Ogłoszenie konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego  w 2023r. pod nazwą „Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu w Gminie Potok Wielki”.

 

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry