– Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego przeprowadzonego w dniu 17.02.2023r.

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

                  OGŁOSZENIE 

Wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego przeprowadzonego w dniu 17.02.2023r.

 

                  Działając na podstawie art. 15 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2022r.,poz.1327 z poźn.zm.) ogłaszam, że w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego pod nazwą „Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu w Gminie Potok Wielki-popularyzacja piłki nożnej” przeprowadzonego w dniu 17.02.2023r. został wybrany oferent Gminny Ludowy Klub Sportowy Potok Wielki.

Zadanie zastanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 82 000,00 zł / słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące złotych/.

 

Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy.-

 

WÓJT

/-/

Leszek Nosal

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego przeprowadzonego w dniu 17.02.2023r.

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry