– OGŁOSZENIE wyniku otwartego konkursu ofert

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Potok Wielki 16.02.2021r.

OGŁOSZENIE

 wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego przeprowadzonego w dniu 09.02.2021r.

 

                Działając na podstawie art. 15 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2020r.,poz.1057 z póz.zm.) ogłaszam, że w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego pod nazwą „Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu w Gminie Potok Wielki” popularyzacja piłki nożnej przeprowadzonego w dniu 09.02.2021r. został wybrany oferent Gminny Ludowy Klub Sportowy Potok Wielki.

Zadanie zastanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 85 000,00 zł / słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych/.

Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy.-

WÓJT

Leszek Nosal

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry