– Opieka wytchnieniowa – edycja 2020

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ogłasza nabór wniosków w ramach
Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

 

Podstawa prawna Programu

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r.
o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192). Nabór wniosków przeprowadzony zostanie zgodnie z art. 13 ww. ustawy.

 

Cele Programu

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/ osobami z orzeczeniami równoważnymi oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Zapewnienie wsparcia w zakresie usługi opieki wytchnieniowej wpisuje się w główny cel powstałego w dniu 1 stycznia 2019 r. państwowego funduszu celowego pn. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zwany „Funduszem Solidarnościowym”. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192), zwanej dalej „ustawą o SFWON”, celem Funduszu Solidarnościowego jest m. in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

W ramach celu głównego wyznaczone są następujące cele szczegółowe:

 1. w odniesieniu do rozwiązań systemowych:

1) wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

2) wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej,

 1. w odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych:

1) czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;

2) wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne;

3) podnoszenie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej zza sprawą nauki technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz poprzez specjalistyczne poradnictwo w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

Rodzaj zadań

Usługa opieki wytchnieniowej świadczona będzie: w ramach pobytu dziennego, pobytu całodobowego lub poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności/ osobami z orzeczeniami równoważnymi, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

 

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Program adresowany jest do gmin i powiatów, w których istnieje potrzeba świadczenia usług opieki wytchnieniowej.

 

Wysokość środków z Funduszu Solidarnościowego przeznaczonych
na realizację zadań

Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na 2020 r. w kwocie 80 mln zł. Dysponentem środków Funduszu Solidarnościowego jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, zwanym dalej „ Ministrem”

W ramach Programu gmina może otrzymać wsparcie finansowe do 80% kosztów realizacji usług opiekuńczych.

 

Warunki przekazania środków finansowych z Programu

 1. Przekazanie środków finansowych z Programu wojewodom, odbędzie się na podstawie umów zawartych między poszczególnymi wojewodami a ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego.
 2. Wojewoda przekazuje środki z Programu gminom/powiatom na podstawie zawartej umowy.
 3. Podmioty realizujące zadania wynikające z umów zawartych w ramach Programu,
  są obowiązane do posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego dla środków Programu, prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków i dokonywanych
  z tych środków wydatków, o czym mówi art. 17 ustawy o SFWON.

 

Termin i warunki realizacji zadania

Zadanie realizowane będzie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r.

Środki pochodzące z Programu mogą być przeznaczone na wsparcie finansowe usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziecimi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/ osobami z orzeczeniami równoważnymi oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Terminy naboru wniosków

 1. Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu)
  w terminie do 3 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu).
 2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (zał. nr 2 i 3 do Programu) – w terminie do 17 kwietnia 2020 r.(decyduje data wpływu).

Termin rozpatrzenia wniosków

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznej weryfikacji
i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 30 kwietnia 2020 r.

 

MINISTER

wz

Stanisław Szwed

SEKRETARZ STANU

Załączniki:

 1. Umowa między Ministrem a Wojewodą
 2. Ramowy wzór umowy między Wojewodą a Gminą/Powiatem

 

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry