– „ Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022r.

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

RESORTOWY PROGRAM

MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 r.

Gmina Potok Wielki informuje, iż w związku z przyznaniem dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach  Funduszu Solidarnościowego, będzie realizowała dla mieszkańców Gminy Potok Wielki, wsparcie w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Kwota dofinansowania – 48 960,00 zł

Całkowita wartość inwestycji -48 960 ,00zł

 

CEL I ODBIORCY PROGRAMU

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów zamieszkującym we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

* osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniami traktowanymi na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej .

REALIZACJA PROGRAMU

  1. Program będzie realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowejw ramach pobytu dziennego w  miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.
  2. W roku 2022 ustala się limit 240 godzin na uczestnika dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.
  3. Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.
  4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim kwalifikuje do przyznania/przyznaje usługi opieki wytchnieniowej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2022.
  5. Kolejne zgłoszenia potrzeb usługi opieki wytchnieniowej mogą być przyjęte osobiście, telefonicznie, drogą pisemną lub za pomocą poczty elektronicznej.
  6. 6. Koszty związane z realizacją usług opieki wytchnieniowej finansowane z Programu obejmują koszt wynagrodzenia osoby sprawującej opiekę nad osobą niepełnosprawną w miejscu jej zamieszkania.
  7. W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

 

EFEKTY PROGRAMU

Dzięki Programowi „Opieka wytchnieniowa” osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

 

NIEZBĘDNA DOKUMENTACJA

  1. Aktualne (w przypadku osób dorosłych ) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.
  2. Karta zgłoszenia do Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022 (w sytuacji nagłej, losowej czy interwencyjnej usługa opieki wytchnieniowej może być przyznana bez Karty zgłoszenia– dokument ten powinien zostać  uzupełniony niezwłocznie  w terminie  nie dłuższym niż  3 dni robocze ) – załącznik nr 8 do Programu  – do pobrania
  3. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny skali FIM załącznik nr 7 do Programu – uzupełnia lekarz rodzinny/ lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/ pielęgniarka – do pobrania

Ważne ! Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności !

4. Klauzule informacyjne RODO – załączniki nr 12 i nr 13 do Programu – do pobrania.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Karty zgłoszenia wraz z wymaganą dokumentacją przyjmowane są:

od 18 marca 2022 r do dnia 31 marca 2022 r.

w siedzibie  Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim 106;23-313 Potok Wielki

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 tel. 15 874 02 23

Do pobrania:

1)  Program MRIPS „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

2) Wzór karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny skali  FIM (załącznik nr 7 do Programu)

3) Wzór karty zgłoszenia do Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022 (załącznik nr 8 do Programu)

4) Klauzule Informacyjne RODO (załącznik nr 12 i 13 do Programu

 

Załącznik nr 7 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Załącznik nr 8 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Załącznik nr 12 do programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Załącznik nr 13 do programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO ŚWIADCZENIA USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ W RAMACH REALIZOWANEGO RESORTOWEGO PROGRAMU MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

PLAKAT

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry