– Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w 2022r.

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Wójt Gminy Potok Wielki

 

Działając na podstawie art.13, w związku z art.11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz.1057 z późn.zm.)

 OGŁASZA

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w 2022r. pod nazwą:

„Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu w Gminie Potok Wielki”

-popularyzacja piłki nożnej.

 

1.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 2022 stanowi kwotę 82 000,00 zł.

 

2.Zasady przyznania dotacji są następujące:

1) Ze zgłoszonych ofert na realizację powyższego zadania zostanie wybrana

przez Wójta Gminy Potok Wielki-  najkorzystniejsza oferta, w trybie

otwartego konkursu ofert przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Oferty są opiniowane przez komisję konkursową działającą na zasadach

określonych w uchwale Nr XXIV/171/2021 Rady Gminy Potok Wielki z dnia

30 listopada  2021r. w sprawie uchwalenia  Programu

współpracy Gminy Potok Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz

podmiotami wymienionymi w  art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022r.

Wybranym podmiotom zostanie udzielona dotacja z budżetu gminy po

podpisaniu umowy.

2) Oferty mogą składać organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione

w art.3.ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie-

prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie powyżej

wymienionego zadania.

3.Ofertę należy złożyć na formularzu zawartym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.z 2018r., poz.2057).

Jeżeli oferent zamierza przeznaczyć na realizację zadania (oprócz wkładu finansowego) również wkład osobowy i rzeczowy, to wówczas jest zobowiązany wyliczyć i podać w ofercie wartość w złotych tych wkładów.

4.Ofertę należy składać w terminie do dnia 11 lutego 2022r. godz.15ºº w Urzędzie Gminy Potok Wielki pokój nr 30, lub listownie w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na konkurs zadania pożytku publicznego „Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu w Gminie Potok Wielki”- popularyzacja piłki nożnej.

 

 

5.Przy rozpatrywaniu ofert zostaną wzięte pod uwagę:

 

1) możliwość zrealizowania zadania przez podmiot składających ofertę.

2) kalkulacja kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

przedstawiona w ofercie,

3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących

zadanie,

4) przy wniosku o wsparcie zadania  planowany udział finansowy środków

własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,

5) planowany wkład rzeczowy i osobowy oferenta w tym świadczenia

wolontariuszy i pracę społeczną członków,

6) sposób realizacji zadania przez podmiot składający ofertę w latach

poprzednich, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości oraz sposobu

rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

7) realizacja dotacji będzie następować w terminach:

– do dnia 10.03.2022r. w kwocie 20 500,00 zł

– do dnia 30.06.2022r. w kwocie 20 500,00 zł

– do dnia 30.09.2022r. w kwocie 20 500,00 zł

– do dnia 30.11.2022r. w kwocie 20 500,00 zł

8) wykorzystanie dotacji powinno nastąpić zgodnie z przeznaczeniem

w przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem nastąpi

zwrot dotacji z odsetkami ustawowymi.

  1. Otwarty konkurs ofert zostanie przeprowadzony w dniu 14.02.2022r.

o godz.11ºº w siedzibie Urzędu Gminy- (sala narad)

  1. Konkurs ma charakter jawny.
  2. Wybór ofert w ciągu 2 dni roboczych od otwartego konkursu ofert.
  3. W roku 2021 Gmina Potok Wielki zrealizowała wymienione zadanie , tego

samego rodzaju tj. zadanie o nazwie „ Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu w Gminie Potok Wielki „- popularyzacja piłki nożnej opiewające  na kwotę 85 797,13zł w tym kwotę 84 995,73zł pokryto dotacją budżetową.

Szczegółowych informacji na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu

15 8740206 lub w pokoju nr 2.

Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy.

WÓJT

Leszek Nosal

 

Ogłoszenie – otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w 2022r.

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry