– Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Potoczku stanowiących własność Gminy Potok Wielki.

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Potok Wielki, dnia 01 grudnia 2021 r.

 WÓJT GMINY POTOK WIELKI

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości   położonych w  Potoczku stanowiących własność Gminy Potok Wielki.

 

Przedmiotem przetargu są:

1)  -nieruchomość oznaczona jako działka numer ewidencyjny 1124, oznaczona w ewidencji gruntów jako   LsIV o powierzchni 0,0430 ha, Lzr-RVI o powierzchni 0,0767ha,  łączna pow. 0,1197 ha,  położona w obrębie Potoczek, Gmina Potok Wielki;

KW ZA1J/00042256/8,  nr 6  katastru nieruchomości

cena  wywoławcza netto wynosi 25 400,00 zł netto    (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy

czterysta złotych );

Do ustalonej w wyniku przetargu  ceny nieruchomości zostanie doliczony  podatek VAT 23%.

Nieruchomość położona   jest w miejscowości Potoczek, gmina Potok Wielki, obręb geodezyjny Potoczek.

Działka stanowi niezabudowaną nieruchomość gruntową zakrzewioną i zadrzewioną z dostępem do sieci elektrycznej,  telefonicznej, gazociągowej i wodociągowej mająca dostęp do  publicznej drogi asfaltowej. Nieruchomość zlokalizowana jest w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, gruntów użytkowanych rolniczo i rzeki Sanny.

Zgodnie ze  Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Potok Wielki działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

2)  nieruchomość  oznaczona jako działka Nr  899/7, oznaczona w ewidencji gruntów jako

R V  o powierzchni 0,1275 ha, położona w obrębie Potoczek, Gmina Potok Wielki;

KW ZA1J/00051726/0, nr 6  katastru nieruchomości

cena  wywoławcza netto wynosi  28 500,00 zł netto (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset

złotych );

Do  ustalonej w wyniku przetargu  ceny nieruchomości zostanie doliczony  podatek VAT 23%.

Nieruchomość położona  w miejscowości Potoczek, gmina Potok Wielki, obręb geodezyjny Potoczek.

Działka nr 899/7 przeznaczona do sprzedaży stanowi niezabudowaną nieruchomość gruntową częściowo zagospodarowaną trawnikiem i drzewami owocowymi w części zakrzaczona i zadrzewiona z dostępem do sieci elektrycznej i wodociągowej mająca dostęp do drogi o nawierzchni nieulepszonej gruntowej. Nieruchomość zlokalizowana jest w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej oraz gruntów użytkowanych rolniczo.

Zgodnie ze  Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Potok Wielki działka przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową.

 

3) nieruchomość oznaczona jako działka Nr  ewidencyjny 1073/4, oznaczona w ewidencji

gruntów jako R VI o powierzchni 0,1164 ha, położona w obrębie Potoczek, Gmina Potok  Wielki;  KW ZA1J/00055296/4, nr 6  katastru nieruchomości

cena  wywoławcza netto wynosi  14 600,00 zł netto  (słownie: czternaście tysięcy sześćset  złotych );

Do ustalonej w wyniku przetargu  ceny nieruchomości zostanie doliczony  podatek VAT 23%.

Nieruchomość położona  w  miejscowości Potoczek, gmina Potok Wielki, obręb geodezyjny Potoczek.

Działka stanowi niezabudowaną zakrzaczoną i zadrzewioną nieruchomość gruntową z dostępem do sieci elektrycznej i wodociągowej i gazociągowej, mająca dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość zlokalizowana jest w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

Zgodnie ze  Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Potok Wielki działka przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową.

 

Forma sprzedaży: na własność.

Forma zapłaty:  100% wylicytowanej ceny za poszczególne nieruchomości, płatne przed zawarciem aktu notarialnego. Wpłata za wylicytowaną nieruchomość winna znajdować się na rachunku bankowym  Gminy Potok Wielki najpóźniej trzy dni  dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego.

Zawarcie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w terminie do 2 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Osoba ustalona  jako Nabywca  nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej poszczególnych nieruchomości będących przedmiotem sprzedaży.

Wadium we wskazanej wysokości należy wnieść najpóźniej na 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 03 stycznia 2022  r. włącznie, na rachunek bankowy Gminy Potok Wielki  Nr BS Janów Lubelski O/Potok Wielki  71 9410 1049 2005 5000 0329 0003

W tytule wpłaty należy wpisać:

1) wadium na sprzedaż w przetargu działki nr 1124 położonej w Potoczku

2) wadium na sprzedaż w przetargu działki nr 899/7 położonej w Potoczku

3) wadium na sprzedaż w przetargu działki nr 1073/4 położonej w Potoczku

Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na rachunek bankowy Gminy Potok Wielki.
Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostaje zwrócone w ciągu 3 dni po przeprowadzeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy Potok Wielki  w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży (aktu notarialnego) w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
1) osoby fizyczne – dokument tożsamości,

2) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – aktualny wydruk z CEIDG, w przypadku spółek cywilnych umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS,

3) cudzoziemcy – promesę wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
4)cudzoziemcy-osoby prawne – dodatkowo odpis z właściwego rejestru, uwierzytelniony przez  tłumacza przysięgłego,

4) pełnomocnicy – dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu sporządzone w formie aktu notarialnego,

5) osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – dodatkowo pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:
a) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Potok Wielki w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości

  1. b) że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
  2. c) że zapoznały się z warunkami przetargu i nie wnoszą do nich zastrzeżeń.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz. U. 2017, poz. 2206) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego  uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zezwolenie to jest wymagane. W przypadku nie uzyskania zezwolenia jw. przed zawarciem aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Potok Wielki.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ
DNIA   07  stycznia 2022 R. O GODZ. 10.00
W URZĘDZIE GMINY POTOK WIELKI – SALA NARAD

 

Nieruchomość sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie
i okazanie granic na koszt i staraniem Nabywcy.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Koszty notarialne i sądowe ponosi Nabywca nieruchomości.

Dodatkowe informacje: Urząd Gminy Potok Wielki, tel. 15/8740204
Ogłoszenie będzie   wywieszone na tablicy Urzędu Gminy Potok Wielki, tablicach ogłoszeń w sołectwach, będzie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Potok Wielki oraz będzie  emitowane na stronie www.potokwielki.pl

Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Wójta.

Wójt Gminy Potok Wielki może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny jego odwołania.

 

WÓJT

Leszek Nosal

 

 

Klauzula informacyjna art. 13 RODO

ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości.

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, w tym zbywaniu nieruchomości co związane jest z pozyskiwaniem danych osobowych, uprzejmie informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zawartych we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu jest Wójt Gminy Potok Wielki, Urząd Gminy Potok Wielki Nr 106, 23-313 Potok Wielki
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: iod@rodokontakt.pl
  3. Dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa.
  4. Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej przysługuje:

a. Prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

b. Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,

c. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z RODO osobom, których dane przetwarzamy w wyżej określonych celach nie przysługuje:

a. W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

b. Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

c. Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

5. Podanie przez oferentów danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w przetargu i zawarcia umowy po jego rozstrzygnięciu.

Ogłoszenie o I ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Potoczku stanowiących własność Gminy Potok Wielki.

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry