– POSTANOWIENIE..

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Potok Wielki, dnia 25.01.2021 r

Znak: UAN.6733.1.9.2019.2021

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 98 § 1, art. 101 kodeksu postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.256,z późn.zm.), w związku z wnioskiem Pana Tadeusza Żądło – pełnomocnika P4 Sp. z o. o. z siedzibą Warszawie przy ul. Taśmowej nr 7, o zawieszenie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr JAN 4450 A wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 32, położonej w Potoku Wielkim, gmina Potok Wielki,

postanawiam

zawiesić na wniosek Pana Tadeusza Żądło – pełnomocnika P4 Sp. z o. o. z siedzibą Warszawie przy ul. Taśmowej nr 7 postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr JAN 4450 A wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 32, położonej w Potoku Wielkim, gmina Potok Wielki

Uzasadnienie

 

W dniu 29 stycznia 2019 roku spółka P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowana przez pełnomocnika – Pana Tadeusza Żądło, wystąpiła z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr JAN 4450 A wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 32, położonej w Potoku Wielkim, gmina Potok Wielki. Po przeprowadzeniu postępowania, Wójt Gminy Potok Wielki decyzją z dnia 30 października 2019 roku znak: UAN.6733.1.2019 odmówił ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla w/w inwestycji.

W wyniku odwołania wniesionego przez inwestora i rozpoznania sprawy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu, w/w decyzja została uchylona w całości, a sprawę Samorządowe Kolegium Odwoławcze przekazało do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Mając na uwadze decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu z dnia 19 lutego 2020 roku, sygn. akt: SKO.1398/19 i uwagi w niej zawarte, Wójt Gminy Potok Wielki pismem z dnia 24-03-2020 roku znak: UAN.6733.1.1.2019.2020 wezwał Pana Tadeusza Żądło – pełnomocnika spółki P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do przedłożenia wskazanej w treści pisma dokumentacji pod rygorem negatywnych skutków prowadzonego postępowania. Wobec bezskutecznego upływu wyznaczonego w w/w wezwaniu terminu, Wójt Gminy Potok Wielki pismem z dnia 14 lipca 2020 roku znak: UAN.6733.1.1.2019.2020 ponownie wezwał pełnomocnika spółki P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do przedłożenia wskazanych dokumentów w oznaczonym w treści wezwania terminie.

W odpowiedzi do Urzędu Gminy Potok Wielki wpłynął wniosek pełnomocnika Inwestora o zawieszenie przedmiotowego postępowania z uwagi na długotrwały proces pozyskiwania żądanej przez Wójta Gminy Potok Wielki dokumentacji.

W związku z powyższym Wójt Gminy Potok Wielki obwieszczeniem z dnia 08.01.2021 roku znak: UAN.6733.1.9.2019.2021, wywieszonym w Urzędzie Gminy Potok Wielki oraz w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej, zawiadomił o złożeniu wniosku o zawieszenie postępowania i możliwości wnoszenia sprzeciwu do dnia 22.01.2021r.

W oznaczonym terminie nie wpłynęły żadne pisma stron w tej sprawie, tym samym uznano, że strony nie sprzeciwiają się zawieszeniu postępowania.

Jednocześnie organ stwierdził, że zawieszenie postępowania nie stanowi zagrożenia dla interesu społecznego.

Wobec złożonego wniosku organ zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 98 § 1 organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.

W niniejszym postępowaniu wniosek o zawieszenie postępowania złożył pełnomocnik Inwestora, a pozostałe strony postępowania zostały zawiadomione o złożeniu wniosku w drodze publicznego obwieszczenia i poinformowane o możliwości złożenia sprzeciwu.

Jak wynika z przepisu art. 101 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego
o postanowieniu w sprawie zawieszenia albo podjęcia postępowania organ administracji publicznej zawiadamia strony.

 

Wypełniając obowiązek określony w art. 101 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego niniejszym organ poucza strony postępowania, że na podstawie art. 98 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania strona nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.

Zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Z tych względów postanowiono jak w sentencji.

WÓJT

Leszek Nosal

POUCZENIE:

  1. Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu za pośrednictwem Wójta Gminy Potok Wielki w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.
  2. Zgodnie z art. 98 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego […] Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania strona nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.[…]

Powyższą decyzję umieszczono:

– na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Potok Wielki:

– na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Potok Wielki;

– na tablicy ogłoszeń w m. Potok Wielki;

Załączniki:

Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry