– Raport o stanie Gminy Potok Wielki za 2020 rok

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim
Nowy wpis - Gmina Potok Wielki

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt Gminy Potok Wielki, zobowiązany jest przedstawić Radzie Gminy Potok Wielki raport o stanie gminy.

Raport o stanie Gminy Potok Wielki za 2020 rok został opracowany i stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 26/2021 Wójta Gminy Potok Wielki z dnia 31 maja 2021 r., będzie przedmiotem debaty podczas najbliższej sesji Rady Gminy Potok Wielki. Radni oprócz głosowania nad absolutorium dla Wójta, będą głosowali w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania. W debacie nad Raportem o stanie Gminy Potok Wielki za 2020 rok, zabierają głos Radni oraz Mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Potok Wielki. Zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym, liczba Mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15. Wzór zgłoszenia w załączeniu.

Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Potok Wielki, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport o stanie Gminy Potok Wielki, do godziny 15.30. Termin sesji, na której będzie rozpatrywany Raport o stanie Gminy Potok Wielki zostanie podany do wiadomości wraz z porządkiem obrad.

Raport jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Potok Wielki:

https://ugpotokwielki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=221&p1=szczegoly&p2=1642215

Raportu o stanie Gminy Potok Wielki za 2020 rok.

ZGŁOSZENIE

 

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry