– RODO

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Najważniejsze informacje dot. przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że zgodnie z nowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych:

 1.Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych  (ADO) w  Gminie Potok Wielki jest:

Wójt Gminy Potok Wielki

Adres: Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki

Kontakt: 15 8740 204


2.Inspektor Ochrony Danych

ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Dane kontaktowe inspektora: e-mail: iod@rodokontakt.pl

 1. Przetwarzanie danych osobowych przez ADO odbywa się w ściśle określonych celach,  zgodnie z prawem w jednej lub kilku poniżej opisanych sytuacjach:
 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego;
 • jeśli jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • za wyraźną zgodą danej osoby.

   4. Mówiąc o danych osobowych <nazwa jednostki> należy rozumieć  wszystkie zgromadzone  tam zasoby informacyjne zawierające ten rodzaj danych niezależnie od ich postaci: papierowej czy elektronicznej.

   5. Czas przechowywania danych osobowych zależy od kategorii tych danych i wynosi od kliku do kilkudziesięciu lat i warunkowany jest przede wszystkim przepisami prawnymi.

   6. Dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym prawnie instytucjom lub organom państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie na ich wniosek.

   7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez ADO przysługują następujące prawa:

 1. do dostępu do swoich danych;
 2. do sprostowania swoich danych;
 3. do usunięcia swoich danych;
 4. do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
 5. do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych;
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie nie wpływa na przetwarzanie,   które było dokonywane wcześniej w związku ze zgodą, której udzieliłeś wcześniej;
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   8. ADO nie przetwarza danych osobowych poza UE .

   9. ADO chroni wszystkie informacje, w tym dane osobowe, przed nieuprawnionym dostępem, czy modyfikacją na poziomie organizacyjnym i technicznym

Podstawa prawna UE:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL

Podstawa prawna PL:

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2410_u.htm

 

Inspektor Ochrony Danych:

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry